kategorie

Komunikat - sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe: Bilans jednostki budżetowej, Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki, Rachunek Zysków i Strat Jednostki (wariant porównawczy) Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie sporządzone na dzień 31.12.2018 r. zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej - Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie.