kategorie

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik obsługi - konserwator


 
  1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
  konieczne: 
 -         posiadanie obywatelstwa polskiego, kserokopia dowodu,
-        wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw elektryki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych), 
 -         brak przeciwwskazań do prac na wysokości, 
 -        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 -        niekaralność (kandydat nie może być skazany pełnomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 -        nieposzlakowana opinia, -        stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator, 
 -        doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty).
   dodatkowe:
 -        umiejętność dobrej organizacji pracy,
 -        umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres,
 -        łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, 
 -        uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność,
 -        uprawnienia elektryczne (w zakresie obsługi i konserwacji – podnosi wartość oferty).     
  1. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy konkurs zobowiązana będzie między innymi do:
-        wykonywania prac naprawczo – remontowych na terenie obiektu szkoły  
        w tym: 
 -        drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazd   i włączników świetlówek, żarówek), -        prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych  (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji),
 -        dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),
 -        prace remontowo – malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe prace malarskie), 
 -        planowanie i przeprowadzanie prac remontowo – malarskich o drobnym zasięgu np. malowanie pomieszczeń szkolnych, drzwi, malowanie elementów ogrodzenia, wykonywanie drobnych napraw murarskich, -        prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)   
 -        pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontowych w czasie ferii (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.) 
 -        prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników, koszenie trawników, 
 -        obsługa elektronarzędzi,
 -        prace porządkowe na terenie w przydzielonej części budynku,
 -        znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych, 
 -        dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia, 
 -        utrzymywanie porządku w pomieszczeniach powierzonych konserwatorowi, 
 -        w sezonie grzewczym prace związane z czynnościami palacza,
 -        wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły,
 -        zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły.  
  1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 1300 w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko pracy – konserwator”, osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie, Sędzin 27 A, 87-706 Sędzin lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty, które wpłyną do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
  1. Oferty powinny zawierać:
-        list motywacyjny, 
 -        życiorys (CV),
 -        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 -        kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy, 
 -        kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
– zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 -        pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 -        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 -        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm.)”.  
  1. Osoby podejmujące zatrudnienie nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).
 
  1. Postępowanie naboru prowadzone przez komisję będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do dyrektora szkoły. Szczegółowe zasady postępowania naboru zawiera Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu na stanowisko obsługi – konserwator w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie.
 
  1. Liczba lub wymiar etatów: 1 etat.
 
  1. Inne informacje: początek zatrudnienia: 1 sierpnia 2019 r.
-        Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 54 2720371).
-        Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły http://www.szkolasedzin.pl/aktualnosci, oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie i Urzędu Gminy Zakrzewo. 
 -        W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.