kategorie

KOMUNIKAT

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 Bilans jednostki budżetowej, Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki, Rachunek Zysków i Strat Jednostki (wariant porównawczy) Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie sporządzone na dzień 31.12.2019 r. zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej - Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie.