kategorie

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi - konserwator

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy

„Szczęśliwej drogi już czas…”

19.06.2019r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego słowami piosenki Ryszarda Rynkowskiego pożegnaliśmy tegorocznych ósmoklasistów. Były podziękowania wyrażone wierszem i piosenką, chwile wzruszeń, pożegnań i życzeń. Dla niektórych miniony czas był trudny, pełen wyzwań lub sukcesów, nowych doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku szkolnym ...
Czytaj więcej

Rajd rowerowy

Zwieńczeniem tegorocznych wyjazdów, zmagań sportowych był rajd rowerowy do Radziejowa. Odbył się 17 czerwca. Brali w nim udział uczniowie klas IV – VII. Dzięki sprzyjającej aurze i wytrwałości wszyscy uczestnicy dotarli do celu. Gratulujemy.Zobacz fotogalerię ...
Czytaj więcej

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie ogłasza nabór na stanowisko pracy: pracownik obsługi - konserwator


 
  1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
  konieczne: 
 -         posiadanie obywatelstwa polskiego, kserokopia dowodu,
-        wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym (znajomość podstaw elektryki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych), 
 -         brak przeciwwskazań do prac na wysokości, 
 -        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 -        niekaralność (kandydat nie może być skazany pełnomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 -        nieposzlakowana opinia, -        stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator, 
 -        doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty).
   dodatkowe:
 -        umiejętność dobrej organizacji pracy,
 -        umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres,
 -        łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, 
 -        uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysokie zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność,
 -        uprawnienia elektryczne (w zakresie obsługi i konserwacji – podnosi wartość oferty).     
  1. Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy konkurs zobowiązana będzie między innymi do:
-        wykonywania prac naprawczo – remontowych na terenie obiektu szkoły  
        w tym: 
 -        drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazd   i włączników świetlówek, żarówek), -        prace związane z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych  (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji),
 -        dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki),
 -        prace remontowo – malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe prace malarskie), 
 -        planowanie i przeprowadzanie prac remontowo – malarskich o drobnym zasięgu np. malowanie pomieszczeń szkolnych, drzwi, malowanie elementów ogrodzenia, wykonywanie drobnych napraw murarskich, -        prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)   
 -        pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontowych w czasie ferii (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.) 
 -        prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników, koszenie trawników, 
 -        obsługa elektronarzędzi,
 -        prace porządkowe na terenie w przydzielonej części budynku,
 -        znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych, 
 -        dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia, 
 -        utrzymywanie porządku w pomieszczeniach powierzonych konserwatorowi, 
 -        w sezonie grzewczym prace związane z czynnościami palacza,
 -        wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły,
 -        zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły.  
  1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 1300 w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko pracy – konserwator”, osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie, Sędzin 27 A, 87-706 Sędzin lub za pośrednictwem poczty.
Dokumenty, które wpłyną do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
  1. Oferty powinny zawierać:
-        list motywacyjny, 
 -        życiorys (CV),
 -        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 -        kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy, 
 -        kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 
– zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 -        pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
 -        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 -        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 ze zm.)”.  
  1. Osoby podejmujące zatrudnienie nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).
 
  1. Postępowanie naboru prowadzone przez komisję będzie polegało na analizie ofert i rozmowie kwalifikacyjnej. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do dyrektora szkoły. Szczegółowe zasady postępowania naboru zawiera Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu na stanowisko obsługi – konserwator w Publicznej Szkole Podstawowej w Sędzinie.
 
  1. Liczba lub wymiar etatów: 1 etat.
 
  1. Inne informacje: początek zatrudnienia: 1 sierpnia 2019 r.
-        Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 54 2720371).
-        Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły http://www.szkolasedzin.pl/aktualnosci, oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie i Urzędu Gminy Zakrzewo. 
 -        W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.      

Komunikat - sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe: Bilans jednostki budżetowej, Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki, Rachunek Zysków i Strat Jednostki (wariant porównawczy) Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie sporządzone na dzień 31.12.2018 r. zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej - Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie.

„MAJOWE ROCZNICE”

30 kwietnia 2019 r. z okazji obchodów historycznych rocznic majowych spotkaliśmy się na uroczystym apelu, ponieważ jesteśmy Polakami, naszą ojczyzną jest Polska i pamiętamy o ważnych dla naszego kraju świętach. Na pierwsze majowe dni przypadają państwowe święta:  1 Maja - ...
Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Teatru

27 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. W związku z tym uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie udali się tego dnia z przedstawieniem teatralnym pt. „Czerwony Kapturek” do Domu Kultury w Zakrzewie, gdzie wystąpili dla koleżanek i kolegów z zakrzewskiego Zespołu Szkół. 28 marca ...
Czytaj więcej

Wiosna, ach to Ty …

Zgodnie z tradycją 21 marca pożegnaliśmy zimę, powitaliśmy wiosnę. Z hasłami na ustach „Żegnaj zimo, witaj wiosno!” udaliśmy się nad staw, aby w nim utopić Marzannę – symbol srogiej zimy. Choć pragnęliśmy ciepła, słońca i wiosny, w tym roku Marzanna była tak urocza, że trudno nam ...
Czytaj więcej

„Czerwony Kapturek”

Na zakończenie karnawału, w niedzielę 3 marca, społeczność naszej szkoły zaprosiła mieszkańców Sędzina i okolic na przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”. Na scenie stanęli uczniowie wcielający się w postaci z tej, ale też i innych bajek. Spektakl był współczesną opowieścią o Czerwonym Kapturku, któremu ...
Czytaj więcej

„Wyklęci Żołnierze Rzeczpospolitej"

25 lutego 2019r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej SPSK w Siniarzewie uczniowie klasy VIII wzięli udział w konferencji pt. „Wyklęci Żołnierze Rzeczpospolitej”. W montażu słowno-muzycznym zaprezentowane zostały sylwetki wybranych „Żołnierzy Wyklętych”. Przybliżono gościom historyczny rys tamtych lat, między innymi poprzez gawędę historyczno-literacką oraz projekcję ...
Czytaj więcej

Ku niepodległej

20 lutego Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” przyjechała do naszej szkoły z pokazem historycznym pod tytułem „Ku niepodległej”. Młodzi sympatycy historii opowiedzieli nam  o polskich bohaterach walczących o wolność, honor i ojczyznę. W zaprezentowanym programie lekcji patriotyzmu znalazły się opowieści o sytuacji Polaków pod zaborami, dążeniach ...
Czytaj więcej

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole.

Życzenia, wiersze, laurki i oczywiście uśmiechy. Tym wszystkim obdarowani zostali Dziadkowie i Babcie z okazji obchodów ich święta w naszej szkole.Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni goście wysłuchali także koncertu skrzypcowego w wykonaniu Amelii Żywiczki. Utwory zagrane przez Amelię, niejednemu dziadkowi i niejednej babci, przywołały  piękne wspomnienia.
Po części artystycznej, na wszystkich przybyłych gości czekała kolejna niespodzianka - słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Wspólne biesiadowanie było wspaniałą okazją do poznania się, nawiązania rozmowy czy podzielenia wspomnieniami.
To był wspaniały dzień, do zobaczenia za rok!

zobacz fotogalerię

(...) jadę, jadę w świat sankami (...)

Korzystając z zimowej aury, cieplutko ubrani, z dobrym humorem i wielką ochotą na białe szaleństwa oddział przedszkolny wybrał się na kulig.
Organizatorami byli: Państwo Gralakowie, Dapta i Matuszewscy, którym dziękujemy za dostarczenie  wielu niezapomnianych wrażeń.
Wyprawa rozpoczęła się od wspólnego wyjazdu autokarem do pobliskiego lasu w Kobielicach. Tam czekali na nas rodzice z odpowiednim sprzętem. Przejazd saniami po ośnieżonej, cichej i spokojnej okolicy sprawił dzieciom dużo radości. Wszystkim dopisywały humory, było dużo śmiechu i zabawy.
Na koniec czekały na nas szklanka gorącej malinowej herbatki na rozgrzewkę oraz słodycze. Dzień spędzony na świeżym powietrzu  wzbogaciła maluchy o wiele pięknych przeżyć, pozwolił na aktywny wypoczynek, a także stał się inspiracją dla działań twórczych. Najpiękniejsze chwile utrwaliliśmy na zdjęciach, które można obejrzeć w fotogalerii.

zobacz fotogalerię

Jasełka w naszej szkole.

Jak powszechnie wiadomo, Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, dlatego wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują ich nadejścia. Przedsmakiem tego, jak co roku  w naszej szkole, są jasełka wystawiane tradycyjnie w ostatnim szkolnym dniu przed świętami.Tegoroczne jasełka zostały przygotowane przez reprezentantów wszystkich klas. Dzieci z wielkim zaangażowaniem   i zapałem przygotowywały występ. Uczniowie w pięknych strojach przedstawili historię narodzin Dzieciątka Jezus, oprawioną kolędami i pastorałkami. A przepiękna scenografia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat. 

Zobacz fotogalerię.

Warsztaty wigilijne w Biskupinie

13 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego i  uczniowie klasy I wybrali się na wycieczkę do Przystani Biskupińskiej, gdzie uczestnicząc w wigilijnych warsztatach przygotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia. Bogaty program edukacyjny poszerzył wiedzę dzieci na temat tradycji  i obrzędów świątecznych dzięki czemu każdy poczuł zbliżającą się atmosferę świąt. Dzieci wyrabiały ciasto na pierniki i bułki, lukrowały upieczone ciastka, wykonywały ozdoby świąteczne. Podsumowaniem pracy była prelekcja na temat staropolskich zwyczajów i obrzędów wigilijnych. Warsztaty zakończył uroczysty posiłek przy wigilijnym stole w blasku świec i nutach kolęd. Uczniowie tradycyjnie dzielili się opłatkiem oraz skosztowali wigilijnych potraw. Wycieczka dostarczyła wszystkim wiele radości i wprowadziła w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

zobacz fotogalerię

„Goście z Przemystki”

Dnia 11.12.2018r. w naszej szkole gościliśmy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce. Przyjechali oni, aby zapoznać ósmoklasistów z ofertą edukacyjną ich placówki – zaprezentowali rodzaje szkół, kierunki kształcenia i kryteria rekrutacji. Na koniec spotkania wręczyli naszym uczniom drobny upominek ...
Czytaj więcej

Zabawa andrzejkowa

27 listopada obchodziliśmy szkolne andrzejki. Była dyskoteka, konkursy i oczywiście wróżby. Zabawie towarzyszyło hasło: „Święty Andrzeju daj nam znać, co się będzie z nami dziać.” Andrzej to patron Szkocji, Grecji i Rosji. W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest świętem narodowym. My ...
Czytaj więcej

Warsztaty ekologiczne

W listopadzie 2018 roku uczniowie klas I – IV uczestniczyli w warsztatach ekologicznych przygotowanych przez Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Służewo. Ich tematem była segregacja odpadów. Uczniowie w ciekawy sposób zostali wprowadzeni w bardzo istotny dla naszego życia temat dotyczący zasad segregacji oraz wykorzystania ...
Czytaj więcej

Mimo iż „słodkie”, bywają groźne

14 listopada przyjechały do nas dwa psy ze swoimi opiekunami i wszyscy wzięliśmy udział w szkoleniu na temat „Jak chronić się przed atakiem agresywnego psa”. Pies z natury nie jest niebezpiecznym zwierzęciem. Nie bez powodu nazywa się go przecież najlepszym przyjacielem człowieka. Trzeba jednak ...
Czytaj więcej