kategorie

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe: 
Bilans jednostki budżetowej, Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki, Rachunek Zysków i Strat Jednostki (wariant porównawczy) Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie sporządzone na dzień 31.12.2021 r. zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej - Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie.