kategorie

Historia szkoły

Szkoła w Sędzinie ma bogatą tradycję. Jej początki to czasy rozbiorów, kiedy to w drewnianym budynku była szkoła jednoklasowa, w której uczyły się trzy oddziały. Bardzo trudno było w tych warunkach prowadzić lekcje. Aby je polepszyć w 1923 roku dobudowano drugą salę lekcyjną, a od 1928 roku zaczęto gromadzić materiały na budowę nowej szkoły, którą ukończono w roku szkolnym 1932/1933. Nauka odbywała się w 5 klasach, pomocy dydaktycznych było niewiele, wykorzystywano oprócz kredy i tablicy kilka map i jeden globus. Praca dydaktyczno – wychowawcza była prowadzona zgodnie z programem i wypracowanymi tradycjami. Prowadzono również zajęcia praktyczne, podczas których uczono introligatorstwa.

Na początku września 1939 roku do Sędzina wkroczyli Niemcy. Budynek szkolny został zamieniony na obiekt noclegowy dla uchodźców, a nauczyciela Józefa Kopeć, który mieszkał w budynku szkoły wywieźli do obozu koncentracyjnego Mauthausen – Gusen, gdzie zmarł.

20.02.1945 roku szkoła rozpoczęła działalność pod kierownictwem Bonifacego Zielonki, historyka, naukowca, wybitnego znawcy regionu. Do szkoły zapisało się 340 uczniów. Po egzaminach wstępnych uczniów podzielono na 5 oddziałów. W szkole pracowało 3 nauczycieli. Warunki pracy były trudne, brakowało zeszytów, podręczników, opału, jednak dzięki sumiennej pracy nauczycieli, placówka szczyciła się osiąganiem dobrych wyników w nauczaniu i wychowaniu.

W roku szkolnym 1947-48 rodzice wsparli starania ówczesnego kierownika szkoły Leopolda Boniszewskiego o sztandar dla szkoły. Poświęcenie sztandaru miało miejsce 27 czerwca 1948 roku, którego dokonał Ks. Antonii Miechoński. Sztandar był przechowywany w szkole i używano go w czasie uroczystości szkolnych i religijnych. W 1949 roku kurator po obejrzeniu sztandaru stwierdził, że nie nadaje się on do szkoły z powodu wizerunku Matki Bożej i zalecił „wyrzucenie”. Ówczesny kierownik zaniósł go do sędzińskiego kościoła i od tego czasu, aż do wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku sztandar był noszony jako chorągiew w procesjach. W latach 60-tych, dzięki przeprowadzeniu elektryfikacji, ożywiła się działalność kulturowo – oświatowa szkoły i środowiska w Sędzinie. Komitet Rodzicielski przygotowywał występy sceniczne, z których dochody przeznaczane były na zakup pomocy naukowych. 

W 24 rocznicę wyzwolenia Sędzina zorganizowano w szkole kącik pamięci narodowej ku czci ofiar okupacji niemieckiej, za co szkoła otrzymała wyróżnienie i nagrodę pieniężną.

W latach 1972-1973 przeprowadzono gruntowny remont w szkoły. Zmodernizowano wnętrze, założono szatnię, uruchomiono kuchnię oraz niewielką salę lekcyjną. W następnych latach wprowadzone zostały zmiany programowe, wprowadzono ceremoniał szkolny, wcielono w życie Kodeks Ucznia.

W styczni 1985 roku rodzice wyszli z inicjatywą rozbudowy szkoły , w tym celu za sprawą przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego Cecylii Maciejewskiej i dzięki zaangażowaniu całego środowiska organizowano dyskoteki, zabawy, imprezy, aby pozyskać fundusze. Dnia 11.02.1992 roku oddano do użytku dobudowaną część budynku szkoły. Dzięki tej inicjatywie szkoła pozyskała 4 sale lekcyjne, bibliotekę i sanitariaty.

W myśl ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09. 1991 roku opracowany został Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie, który określał prawa i obowiązki poszczególnych organów szkoły. W roku szkolnym 1999/2000 opracowano dokumentację wewnątrzszkolną : szkolny zestaw programów nauczania, wymagania edukacyjne, wewnątrzszkolny system oceniania i szkolny program wychowawczy.


W myśl ogłoszonych w styczniu 1999 roku założeń reformy szkoła w Sędzinie stała się 6-klasowa. Z tego powodu w czerwcu w roku szkolnym 1999/2000 ukończyło szkołę 23 uczniów klasy VIII. W myśl reformy zakończyła się działalność szkoły ośmioklasowej w Sędzinie.


W roku 2007 został odnaleziony w zbiorach chorągwi sędzińskiego Kościoła Parafialnego sztandar szkoły. Ksiądz Proboszcz Karol Kaczewiak przekazał go szkole. Członkowie Rady Rodziców, wspólnie z ówczesnym dyrektorem Jerzym Kuichem i nauczycielami, podjęli trud przywrócenia sztandarowi jego pierwotnego wyglądu. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się 17 listopada 2007 roku.


Z końcem sierpnia 2011 roku odszedł na zasłużoną emeryturę dyrektor szkoły Jerzy Kuich, jego miejsce zajął Marek Kurant, który piastuje do dziś tę funkcję.


W roku szkolnym 2015/2016 została odświeżona elewacja budynku, wymienione zostały okna i rynny, piwnicę zaadaptowano na szatnię, salkę gimnastyczną, świetlicę, a w grudniu 2016 roku zmodernizowano kotłownię i centralne ogrzewanie.


W wyniku kolejnej reformy w roku szkolnym 2017/2018 szkoła przekształciła się w placówkę ośmioklasową. Obecnie w szkole funkcjonuje oddział przedszkolny i klasy I - VIII.


27 sierpnia 2019 roku społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w Sędzinie podjęła decyzję o nadaniu szkole imienia i ufundowaniu sztandaru. Po długich dyskusjach, przemyśleniach i aprobacie różnych środowisk – uczniów, rodziców, rady pedagogicznej      oraz organu prowadzącego, demokratycznie spośród propozycji na patrona szkoły wybrano Orła Białego. 


 14 lutego 2020 roku Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski wnioskowali do Rady Gminy w Zakrzewie o nadanie szkole imienia Orzeł Biały. Rada Gminy Zakrzewo Uchwałą Nr XIII/100/2020 r. z dnia 20 marca 2020 roku nadała Szkole Podstawowej w Sędzinie imię Orła Białego. 


W związku z panującą pandemią koronawirusa oficjalne uroczystości związane z nadaniem szkole imienia mogły się odbyć dopiero w 2022 roku i dokładnie miały miejsce 21 czerwca 2022 roku.

Każdy z nas chodził
tu kilka lat i zostawił życia połowę.
Tu poznawał nieznany świat,
tu marzenia miał kolorowe…