kategorie

Misja i wizja

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie

„Dziecko chce być dobre,
Jeżeli nie umie – naucz,
Jeżeli nie wie – wytłumacz,
Jeżeli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Misja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie

Zadaniem szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Naszą misje realizujemy poprzez następujące działania:
 • Szanujemy dziecko jako niezależną jednostkę i przestrzegamy zapisów zawartych w Konwencji o prawach dziecka. 
 • Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. 
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka. 
 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci. 
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wyjazdy do teatrów i muzeów, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości szkolne. 
 • W ramach realizowanego programu kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju oraz Unii Europejskiej. 
 • Celebrujemy święta rodzinne, kultywujemy tradycje związane z różnymi regionami naszego kraju. 
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, kształtujemy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne. 
 • Pomagamy dzieciom w rozwijaniu umiejętności pozytywnego postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć. 
 • Zapewniamy warunki do swobodnej i bezpiecznej zabawy. 
 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie. 
 • Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 
 • Dzielimy się z rodzicami wiedzą pedagogiczną i służymy pomocą w przypadku wystąpienia trudności wychowawczych.

Działania podejmowane w kierunku osiągnięcia zamierzonych celów:
 • Prowadzimy systematyczne obserwacje dzieci, diagnozujemy gotowość do podjęcia nauki w szkole 
 • Indywidualizujemy oddziaływania wychowawczo – dydaktyczne. 
 • Stosujemy metody aktywizujące w procesie wychowawczo – dydaktycznym, umożliwiamy dzieciom branie udziały w konkursach organizowanych w szkole i poza nią. 
 • Udzielamy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 • Bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach dobroczynnych. 
 • Organizujemy uroczystości okolicznościowe. 
 • Podejmujemy różnorodne formy współpracy z rodzicami. 
 • Współpracujemy z instytucjami takimi jak:
  - Poradnia Psychologiczni – Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim;
  - Policja;
  - Straż Pożarna;
  - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zakrzewie;
  - Biblioteka gminna w Zakrzewie;
  - Gminny Dom Kultury w Zakrzewie;
  - inne przedszkola. 
 • Pozyskujemy sponsorów.
Wizja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie

W naszej szkole:
 • Wychowujemy przyszłych optymistów. 
 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, aby wspomagać oraz ukierunkować rozwój dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem rozwoju, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajami inteligencji). 
 • Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. 
 • Likwidujemy wszelkie bariery. 
 • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego i regionu. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Żeby zrealizować powyższe cele, dbamy o to aby nasza szkoła: 
 • Stwarzała uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy. 
 • Była znana środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie. 
 • Była otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami na rzecz edukacji i pomocy społecznej. 
 • Kadrę szkoły tworzyli nauczyciele nastawieni innowacyjnie, którzy się chętnie dokształcają i doskonalą swój warsztat pracy.
Model Absolwenta Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie

Nasz absolwent jest:
 • AKTYWNY
  - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości; - ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki;
  - wykazuje się samodzielnością;

 • CIEKAWY ŚWIATA
  - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł;
  - lubi i chce się uczyć;
  - jest wrażliwy na piękno przyrody;

 • ODPOWIEDZIALNY
  - potrafi podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje;
  - umie rozwiązywać problemy;
  - cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki;
  - zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować;
  potrafi dokonać samooceny;

 • OTWARTY
  - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami;
  - potrafi współdziałać w grupie;
  - prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych;
  - jest dobrym organizatorem;

 • OPTYMISTYCZNY
  - jest pogodny;
  - pozytywnie patrzy na świat;
  - wierzy w siebie;
  - potrafi odróżniać dobro od zła;

 • PRAWY
  - cechuje go uczciwość i prawdomówność;
  - zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje;
  - zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować;

 • TOLERANCYJNY
  - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym;
  - jest wrażliwy na potrzeby innych;

 • KRYTYCZNY 
  - selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu;

 • ŚWIADOMY SWOICH PRAW 
  - zna swoja wartość;
  - zna i respektuje prawa innych.