kategorie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

informacje o dostępności
Opublikowano: 1 wrzesień 2020
Utworzono: 1 wrzesień 2020

Deklaracja dostępności strony internetowej  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie.

Szkoła Podstawowa w Sędzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie
• Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015 r.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo
• publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-1
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor 
e-mail: pspsendzin@wp.pl
telefon: 54 272 03 71

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie posiada następujące ułatwienia:

• odpowiedni kontrast
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ prowadzący: Gmina Zakrzewo
e-mail: http://www.zakrzewo.com.pl/
Tel.: (54) 2720931
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Dostępność architektoniczna
Budynek: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sędzinie mieści się pod adresem: 
Szkoła Podstawowa w Sędzinie
ul. Sędzin 27a
87 – 706 Sędzin
kujawsko-pomorskie
Polska